• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

Beroepskracht-kind-ratio

In de dreumesgroepen kunnen gelijktijdig 10 kinderen tot 2 jaar onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers worden opgevangen. Vanaf 2 jaar is dit : 13 t/m 16 kinderen : onder begeleiding van drie pedagogisch medewerkers.

De peutergroepen worden begeleid door 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen. Bij 16 kinderen of meer zijn er 2 beroepskrachten in dienst.

Van de beroepskracht-kind-ratio kan worden afgeweken tot 9.30 uur, tijdens de middagpauze en na 16.30 uur.

Beroepskracht-kind-ratio BSO

Een BSO groep bestaat ten hoogste uit 20 kinderen. Het aantal aanwezige pedagogische medewerkers is gerelateerd aan het aantal aanwezige kinderen en aan de leeftijdsopbouw in de groepen. Hierbij worden de richtlijnen gehanteerd die staan in het convenant 'Verantwoorde Kinderopvang'. Dit is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de branchevereniging voor de kinderopvang, en BOinK de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang. Stichting Kindcentrum Nunspeet is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. De oudercommissie is lid van BOinK.
Uitgangspunt is dat elk kind staat ingepland in een stamgroep. Een stamgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen.
De teams worden gevormd door pedagogisch medewerkers. Daarbij kan een derde volwassene worden ingeschakeld indien nodig als de activiteiten hiertoe aanleiding geven. Dit gebeurt in overleg met de leidinggevende.

Inzet van personeel BSO

1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar
1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar
1 extra volwassene als meer dan 20 kinderen aanwezig zijn vanaf 8 jaar

Inzet van personeel tijdens schoolvrije dagen en schoolvakanties

Bij buitenschoolse opvang op schoolvrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is.

Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 uur en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindcentrum gebruikelijke middagpauze.

Toelichting: Vrije dagen zijn volledig schoolvrije dagen en vakantiedagen waarbij de BSO 10 uur of langer per dag geopend is.

Het tijdstip waarop minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is, bepaalt of aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Bij het tijdelijk loslaten van de beroepskracht-kind-ratio geldt dat er weliswaar in de pauzeperiode een afwijking mag zijn van maximaal twee uur, geldend voor de periode van 12.30 tot 15.00 uur, maar dat, indien de beroepskracht een pauze heeft van 13.00 tot 14.00 uur deze afwijkingsregel alleen geldt voor dat uur en niet voor de volledige periode van 12.30 tot 15.00 uur.

Voor het overige kunnen de BSO's die gehuisvest zijn in een basisschool zo nodig een beroep doen op een achterwacht. Deze achterwacht is ter plekke aanwezig of is dat binnen een tijdsbestek van 15 minuten.

 

Recent Nieuws Kinderdagverblijf

Agenda