• KDV2
  • BSO
  • BSO2
  • KDV
  • PSG

Klachten

Uw opmerking en/of klacht beschouwen wij als een kans om ons werk te verbeteren

Wij werken dagelijks aan de kwaliteit en staan open voor verbeteringen. Een klacht of kritische opmerking is een mogelijkheid om onze kwaliteit te optimaliseren. Doorgaans bespreken ouders eerst met de pedagogisch medewerker hun klacht en/of opmerking. Via de daarvoor bestemde interne klachtenprocedure wordt de opmerking/klacht behandeld en met de ouders besproken.

Hieronder staat de regeling in formele zin omschreven.

Indienen van een opmerking/klacht bij Stichting Kindcentrum Nunspeet

Het recht tot indienen van een opmerking/klacht komt toe aan: de klant, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordig(st)er, of zijn/haar nabestaanden, of natuurlijke personen die door de klant zijn gemachtigd. Een opmerking/klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de kinderopvangorganisatie. Indien de opmerking/klacht mondeling wordt ingediend, legt de medewerker deze op schrift vast, via het verbeterformulier. De klacht wordt gebruikt om de opvang te verbeteren.

Indien de klacht schriftelijk wordt ingediend, heeft het kindcentrum 6 weken de tijd om deze klacht schriftelijk af te handelen. Indien de klant ontevreden is over het oordeel van de klacht, kan de klant naar de Geschillencommissie Kinderopvang gaan.

Indien een opmerking/klacht binnenkomt bij de oudercommissie wordt de klager door de oudercommissie gewezen op het bestaan van de interne klachtenprocedure.

De klager is gerechtigd de opmerking/klacht in te trekken.

Indienen van een klacht bij de Geschillencommissie

Een klant kan naar een geschillencommissie gaan conform de Wet Klachtrecht. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat de klacht eerst intern is behandeld. Stichting Kindcentrum Nunspeet is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang, met als doel een klager in de gelegenheid te stellen een klacht onpartijdig te laten beoordelen als de klant en het kindcentrum er samen niet uit komen. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

Recent Nieuws